Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

За проекта

Подобряването на качеството на живот значи профилактика на значими заболявания, имащи отношение към продължителността на живота, класифициране на заболяванията с висок риск за смъртност и насочване на усилията за ранна диагностика, профилактика и лечение, стабилизиране на вече нарушеното здраве и осигуряване добри медицински грижи и облекчаване на протичането на заболяването.

Този проект, финансиран със средства от японска безвъзмездна помощ, има за цел да повиши качеството на живот чрез повишаване качеството на медицинските услуги.

Клиниката по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Медицински факултет София е един от центровете в страната за въвеждане на нови съвременни методи на лечение при рискови новородени и обучение на специалисти в областта на интензивната неонатална медицина от цялата страна.

Целта е клиниката да се утвърди като водеща в отглеждането на рискови новородени от цялата страна и център за обучение на специалисти в областта на неонатологията. Това бе постигнато с модернизацията на оборудването в интензивното отделение на клиниката, съгласно европейските стандарти за интензивни неонатални отделения (ИНО) със закупуване на:

 • Неонатален респиратор с възможност за високочестотен осцилаторен режим на вентилация – 2бр.
 • Билирубинометър – диапазон на измерване – минимум от 0 до 340 μmol/l и/или 0-20 mg/dl 1бр.
 • Мобилен рентгенов апарат тип кугел 1 бр.
 • Неонатално термолегло – с температурен обхват от 28°C to 39°C, с точност от 0.5°C - 4 бр.
 • Мобилна фотолампа –студена LED светлина, 3 нива на интензитет 3 бр.
 • Пулсоксиметър – стационарна станция и подвижен модул, позволяващ непрекъснато следене по време на транспорт, аларми за измерваните показатели, LЕD дисплей с цифрови стойности на параметрите 1 бр.

Децата с екстремна незрялост изискват продължително лечение и грижи при оптимални условия на кислородните концентрации и температурен комфорт. Съвременното и иновационно оборудване, предназначено за тази рискова група деца, ще осигури възможността за по-добър контрол на дихателните параметри(кислородни концентрации, профилактика на баротравмата) при деца на апаратна вентилация, което е предпоставка за профилактиране риска от късните усложнения - ретинопатия на недоносеното, церебрална парализа и хронична белодробна болест.

Наличието на съвременна апаратура дава възможност за подобряване качеството на медицинските грижи във всички неонатални отделения в страната и оттам значително подобряване на неонаталната дейност и скъсяване на болничен престой. Така ще са необходими по-малко средства за лечение на рисковите новородени, а като цяло за обществото ще се получи по-ниска социално цена в бъдеще с оглед предотвратяване на усложнения, които могат да влошат качеството на живот на спасените рискови новородени.

Приоритетните области на програмата за безвъзмездна помощ на японското правителство за подпомагане на обекти от социална значимост са следните:

 • Социално-икономическа инфраструктура
 • Социални и здравни услуги, като дейности с цел повишаване на жизнения стандарт и развитие на човешките ресурси на Република България
 • Подкрепа за образованието и професионалното обучение.

Настоящия проект е в областта на приоритета, свързан със здравните услуги – закупуване и доставка на ново оборудване за неонатологична клиника към „Майчин дом”, гр. София. Модернизацията на медицинското оборудване в клиниката за новородени деца, ще доведе по повишаване на качеството на живот на бебетата и техните семейства, като новите специализирани апарати ще им дадат по-добър старт в живота и ще допринесат за създаване на ново и здраво поколение в България.

Абсолютният брой на ражданията в България за 2010 година спрямо този през 2009 година е намалял. През 2010 година са регистрирани 76 105 родени деца, като от тях 75 513 (99.2%) са живородени. Коефициентът на общата раждаемост през 2010 г. е 10.0 % според данни на НСИ, докато през предходните 2009 и 2008 г. той е бил съответно 10.7 % и 10.2 %. Значително нараства броят и процентът на рисковите бременни, съответно недоносените новородени, при които се налага интензивна терапия. Това води до значително увеличение на новородените с тежка степен недоносеност поради прием на значително повече родилки в екстремно нисък срок на бременността, съответно недоносени бебета с тегло под 1000 гр, при които се налага продължително интензивно лечение. Остава висок процент с тенденция към повишаване на недоносени, родени в болницата 19 % (при среден % на недоносени за страната до 2008 год около 8,9-9%).

През 2010г значително е увеличението на многоплодните раждания. Има увеличение на триплодните раждания. Броят им е значителен, спрямо предходните години, когато са били две до три от всички раждания.

Изводите, които могат да се направят на база на статистическите данни са следните:

 • Утвърждава се тенденцията за увеличаване на високо-рисковите раждания, като по този начин се увеличава обема на работа в интензивното отделение на неонатологичните клиники.
 • Значително се увеличават причините, свързани с екстремната незрялост (ХМБ, тежки степени ИВК и последващите мозъчни увреждания, хронична белодробна болест) като непосредствена причина за смъртта при недоносените ІVст.(11 деца или 41% от всички починали.) Това се дължи основно на пренасочване на ражданията в екстремно нисък срок на бременността и поради въвеждането на новия стандарт по АГ, както и на увеличение на многоплодните бременности и раждания.

Рискът при лечението и отглеждането на недоносените деца с ниско и екстремно ниско тегло са късни усложнения свързани с екстремната незрялост- ретинопатия на недоносеното дете с опасност за трайна загуба на зрение, хронична белодробна болест с трайни дихателни проблеми или детска церебрална парализа.

Всичките тези усложнения имат висока социална цена и могат да доведат до трайна инвалидност. Децата с екстремна незрялост изискват продължително лечение и грижи при оптимални условия на кислородните концентрации и температурен комфорт. Съвременното и иновационно оборудване предназначено за тази рискова група деца ще осигури възможността за по-добър контрол на дихателните параметри(кислородни концентрации, профилактика на баротравмата) при деца на апаратна вентилация, което е предпоставка за профилактиране риска от късните усложнения- ретинопатия на недоносеното, церебрална парализа и хронична белодробна болест.